ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
3,232
ปีนี้
28,084
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
85,599
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86-:- ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินที่ปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 (ภ.ด.ส.3) 
-:- ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2566 
-:- รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2566 
-:- SDG Summit 2023 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตโดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านน้ำเพอะพะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโฮ่ง (อบต.เวียงกานต์) เชื่อมตำบลบ้านโฮ่ง (ทต.บ้านโฮ่ง) อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 
-:- ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฤรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
-:- ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) 

งานประเพณีแห่แค่หลวงประจำปี 2566
การประชุม สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
การประชุมเตรียมความพร้อม งานประเพณีแห่แค่หลวงประจำปี 2566
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต (กรณีประสบภัย)
พิธีมอบพันธุ์ไก่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนเก็บ ขนถ่ายขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึงเดือน กันยายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 
-:- จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปางค่า หมู่ที่ 16 
-:- จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๔๘๐๑๓ สายทาง บ้านน้ำเพอะพะ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านโฮ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.48007 สายวัดห่าง บ้านล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโฮ่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 462.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,848.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.48012 สายทาง ซอย 2 เชื่อม ซอย 4 บ้านห้วยแทงใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโฮ่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 897.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,588 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย ULV ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๔๘๐๐๗ สายทางวัดห่าง บ้านล้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านโฮ่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๘.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จํานวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาจัดทําโครงสรางเสาปายประชาสัมพันธ ขนาดกวาง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑ ปาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ถังนํ้าแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาทําความสะอาดจัดเก็บขยะโครงการเวียงกานตสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อถวยรางวัลสําหรับดําเนินกิจกรรมโครงการเวียงกานตสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมารื้อ - ยาย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หองประชุมสภาองคการ บริหารสวนตําบลเวียงกานต หองประชุมอาคารผูสูงอายุ และหองกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเวียงกานต ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาภายในหองประชุมสภาองคการบริหารสวน ตําบลเวียงกานตและอาคารผูสูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านห้วยปางค่า หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโฮ่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,115 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 
-:- ก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางขึ้นอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำดิบตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 5 
-:- ก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านสันเจดีย์ หมู่ที่ 4 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 

แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม วัดกู่ขาว
แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม วัดป่าดำ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดห้วยน้ำดิบ


หม้อแกงลำไย
กล่องข้าวสานใบตาล
กระเทียมดำ organic
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ