ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
274
เดือนที่แล้ว
2,234
ปีนี้
12,714
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
70,229
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

 

 เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

 

พันธกิจการพัฒนา


พันธกิจที่ ๑ มุ่งสู่การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความ  ต้องการของประชาชนในครัวเรือนและใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
 
พันธกิจที่ ๒ มุ่งสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจรากหญ้า นำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาบริหารจัดการให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมก้าวหน้า ยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากลโดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการต่างๆ
 
พันธกิจที่ ๓ มุ่งพัฒนาตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
พันธกิจที่ ๔ มุ่งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และส่งเสริมให้มีการบูรณะ ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบทอดขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมรวมถึงการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในพื้นที่แล ในประเทศอาเซียน
 
พันธกิจที่ ๕ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกวัยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาค และสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 
พันธกิจที่ ๖ มุ่งพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ก้าวหน้า พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวอย่างเสรีในอนาคต
 
พันธกิจที่ ๗ พัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร โดยให้ประชาชนและภาคีทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ยึดหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างบูรณาการ
 
พันธกิจที่ ๘ มุ่งพัฒนาด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สามารถประชาสัมพันธ์องค์กรและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อบริการประชาชนได้