ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ12 ตุลาคม 2565
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปางค่า หมู่ที่ 1612 ตุลาคม 2565
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ10 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๔๘๐๑๓ สายทาง บ้านน้ำเพอะพะ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านโฮ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 กันยายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.48007 สายวัดห่าง บ้านล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโฮ่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 462.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,848.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.48012 สายทาง ซอย 2 เชื่อม ซอย 4 บ้านห้วยแทงใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโฮ่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 897.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,588 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิดติดตั้งท้ายรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย ULV ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างออกแบบรับรองแบบแปลนก่อสร้าง งานไฟฟ้าอาคารศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 510 กันยายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)23 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน (E-bidding)11 มีนาคม 2563
ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 501 มีนาคม 2562
ก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางขึ้นอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำดิบตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 523 พฤศจิกายน 2561
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. ๔๘๐๐๗ สายทางวัดห่าง บ้านล้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านโฮ่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๘.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จํานวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาจัดทําโครงสรางเสาปายประชาสัมพันธ ขนาดกวาง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑ ปาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ถังนํ้าแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาทําความสะอาดจัดเก็บขยะโครงการเวียงกานตสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 เมษายน 2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อถวยรางวัลสําหรับดําเนินกิจกรรมโครงการเวียงกานตสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 เมษายน 2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมารื้อ - ยาย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หองประชุมสภาองคการ บริหารสวนตําบลเวียงกานต หองประชุมอาคารผูสูงอายุ และหองกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 เมษายน 2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเวียงกานต ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 เมษายน 2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาภายในหองประชุมสภาองคการบริหารสวน ตําบลเวียงกานตและอาคารผูสูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มีนาคม 2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (ทรายอะเบท-นํ้ายากําจัดยุงลาย) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ05 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.เวียงกานต์16 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ11 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างออกแบบรับรองแบบแปลนก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาคุณชีวิต13 พฤศจิกายน 2563
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านห้วยปางค่า หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโฮ่ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,115 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มีนาคม 2563
ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 501 มีนาคม 2562
ก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางขึ้นอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำดิบตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 523 พฤศจิกายน 2561
ก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14 เชื่อมบ้านสันเจดีย์ หมู่ที่ 423 พฤศจิกายน 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 256621 เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 256603 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 256603 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 256611 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256607 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256507 พฤศจิกายน 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256430 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 256430 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 256430 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 256430 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 256430 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 256430 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 256323 มิถุนายน 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 256323 มิถุนายน 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1